ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΙΟΥΜΟΥΣΧΑΝΑΣ)

1. ΓΕΤΙΕΡΕ
2. ΦΟΝΑ
3. ΣΑΡΙ ΚΟΥΖ
4. ΤΙΤΑΡΑ h ΤΕΤΕΑΓΑΤΣ
5. ΚΙΟΥΜΟΥΣΧΑΝΑΛΙΔΙΚΟ h ΜΟΥΖΕΝΙΤΚΟΝ
6. ΧΑΛΑ ΧΑΛΑ